Algemene verkoopsvoorwaarden 

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Gent.

2. Bij gebreke aan betaling binnen de dertig dagen na factuurdatum, zal er, zonder dat enige aanmaning vereist is, een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar en dit tot algehele betaling.

3. Eveneens zal er in geval van niet betaling binnen de dertig dagen een schadebeding verschuldigd zijn ten bedrage van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100 en dit zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

4. Alle eventuele klachten dienen ons te worden overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen, en dit op straffe van verval.

5. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd. 

6. De prestaties die door ons worden geleverd vallen onder een  “middelenverbintenis”.

Dit wil zeggen dat wij naar best vermogen, met de nodige voorzichtigheid en volgens de regels van de kunst, de nodige herstellingen en/of slepingen + uitwinchen van voertuigen uit grachten en sloten, uitvoeren.

Indien desondanks onze goede zorgen er toch bijkomende schade zou ontstaan, wordt deze geacht onvermijdelijk te zijn en kan deze niet ten onze laste worden gelegd, behoudens het aantonen van een door ons gemaakte professionele fout.

Indien de eigenaar van het voertuig toch bijkomende schade zou vaststellen dient deze schade ons binnen de 48 uren gemeld te worden en dit per aangetekend schrijven. Indien deze melding niet binnen de 48 uur gebeurt, zal de schade onontvankelijk worden verklaard.